Biegli sądowi

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) (kliknij tutaj) 

Na potrzeby biegłych sądowych uczestniczących w rozprawach sądowych udostępniono pomieszczenie o nr O.073 (klatka B). Wszelkich informacji oraz odbiór kart dostępu do w/w pomieszczenia udziela Zespół Ochrony. 

Lista biegłych sądowych znajduje się na dole strony. 

Listy biegłych sądowych są dostępne również dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych, 
w Punkcie Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 (nr tel. 32 60 70 660 lub 32 60 70 356) oraz Punkcie Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 (nr tel. 32 60 70 145).

Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która:
1.      korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2.      ukończyła 25 lat życia;
3.      posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4.      daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5.      wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami.
Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane należy do prezesa.
Biegłym – tłumaczem języka migowego – może zostać osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi – „T2” – tłumacz-biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.
 
Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
1.      podanie adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat wnosi),
2.      życiorys (CV),
3.      kwestionariusz osobowy (kliknij tutaj),
4.      odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej dziedzinie,
5.      w przypadku lekarzy odpis dyplomu lekarskiego, prawo wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenie o uzyskaniu specjalizacji ,
6.      opinia z zakładu pracy,
7.      kserokopia dowodu osobistego,
8.      zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
9.      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (kliknij tutaj),
10. oświadczenie, że aktualnie nie toczy się postępowanie przygotowawcze jak też sądowe postępowanie karne (kliknij tutaj),
11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij tutaj).

W przypadku składania kserokopii dokumentów, oryginały należy przedstawić w celu potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.
 
Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18, pokój 211.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 32 60 70 203.

Informacja dla biegłych sądowych ubiegających się o przedłużenie kadencji
 
Dokumenty, jakie należy złożyć przy ponownym ubieganiu się o wpis na listę biegłych sądowych:
1.      podanie adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach o ponowne ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat wnosi),
2.      wykaz przykładowych sygnatur spraw, w których biegły sporządzał opinie w czasie ostatniej kadencji wraz
z oznaczeniem organu zlecającego ich sporządzenie,
3.      dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
4.      opinia z zakładu pracy,
5.      zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
6.      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
7.      oświadczenie, że aktualnie nie toczy się postępowanie przygotowawcze jak też sądowe postępowanie karne,
8.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
W przypadku składania kserokopii dokumentów, oryginały należy przedstawić w celu potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.
Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18, pokój 211. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 32 60 70 203.
Dokumenty proszę składać najpóźniej do 31 października w roku kończącym kadencję.

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
4 2015-02-26 15:03:12 Zmiana publikacji Aneta Borończyk
5 2013-02-13 07:48:01 Zmiana publikacji Anna Badura
6 2012-08-23 12:20:16 Zmiana publikacji Anna Badura