Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Usługa mycia stolarki okiennej i przeszkleń w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38, ul. Andrzeja 16/18, ul. Koszarowej 17, ul. Kruczkowskiego 2 w Sosnowcu, ul. Orzegowskiej 20a w Bytomiu
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny OG 23-231-33/17 
Prowadzący sprawę Oddział Gospodarczy 
Przedmiot zamówienia Usługi 
Podstawowy kod CPV 90.91.13.00-9
 
Ogłoszenie - treść Pobierz treść ogłoszenia  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  529227-N-2017  w dniu 09.06.2017r.


Informacja z otwarcia ofert:


Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę  91.594,66 złotych brutto.

 

1.     Oferta nr 001 złożona przez: PHU Express Mateusz Byczewski, ul. Broniewskiego 23, 98-200 Sieradz

a)      cena -  87.270,40 zł brutto,

b)      termin wykonania zamówienia – do 70 dni od dnia zawarcia umowy

c)      termin płatności faktur – do 30 dni od daty utrzymania faktury

Zgodnie z zapisami rozdz. IV ust. 3 pkt 2 SIWZ

 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Forma dokumentu: Oryginał

 
Data wszczęcia procedury 2017-06-09 
Planowany termin składania ofert 2017-06-26 
Data unieważnienia postępowania 2017-06-28

 
2017-06-28
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP, Sąd Okręgowy w Katowicach, zwany dalej Zamawiającym informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnia postępowanie, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:

W postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę PHU Express Mateusz Byczewski, ul. W. Broniewskiego 23, 98-200 Sieradz.

Zgodnie z zapisami rodz. V SIWZ Wykonawca, zobowiązany był wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100).
„Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 26.06.2017r. do godz. 10:00”.

Wykonawca nie wniósł wadium w przedmiotowym postępowaniu.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b) ustawy PZP została odrzucona przez Zamawiającego.

 
 
wstecz