Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Remont sanitariatów w segmencie zachodnim budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny O.Inw. 10/17 
Prowadzący sprawę Oddział Inwestycji i Remontów 
Przedmiot zamówienia Roboty budowlane 
Podstawowy kod CPV 45.31.12.00-2
45.33.12.10-1
45.33.00.00-9
45.11.13.00-1
45.45.30.00-7
 
Ogłoszenie - treść Pobierz treść ogłoszenia  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  532845-N-2017  w dniu 14.06.2017r.

 

ZMIANA Z DNIA 29.06.2017r.

TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

          Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający – Sąd Okręgowy w Katowicach informuje, iż wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie SIWZ):

 

Zmienia się treść SIWZ:

 

a)      w rodz. V ust. 1 było:

 

                             Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 29.06.2017rr. do godz. 11.00

jest:

Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 29.06.2017rr. do godz. 14.30

 

 

b)      w rodz. V ust. 5 było:

Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.06.017r. do godz. 11.00. w siedzibie Zamawiającego, adres jak  w rozdz. I ust. 1 SIWZ w KASIE Sądu Okręgowego. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty.

 

jest:

Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.06.017r. do godz. 14.30. w siedzibie Zamawiającego, adres jak  w rozdz. I ust. 1 SIWZ w KASIE Sądu Okręgowego. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty.

 

c)      w rodz. IX ust. 1 było:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38, pokój nr P.009 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2017r. do godziny 11:00.

jest:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38, pokój nr P.009 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2017r. do godziny 14:30.

 

d)      w rodz. IX ust. 4 było:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.06.2017r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego, adres jak w rozdz. I ust. 1 SIWZ  w pokoju nr P.009.

jest:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.06.2017r. o godzinie 14:45 w siedzibie Zamawiającego, adres jak w rozdz. I ust. 1 SIWZ  w pokoju nr P.009.


INFORMACJA Z OTWARCIA

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 414.773,59 złotych brutto.

W postępowaniu nie złożono żadnych ofert.

 

 

 

 
Data wszczęcia procedury 2017-06-14 
Planowany termin składania ofert 2017-06-29 
Data unieważnienia postępowania 2017-07-06
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), Sąd Okręgowy w Katowicach, informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP unieważnia postępowanie, gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie:
W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

 
 
wstecz