Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Kompleksowe utrzymanie w czystości budynków Sądu Okręgowego w Katowicach
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny OG-23-231-45/18 
Prowadzący sprawę Oddział Gospodarczy 
Przedmiot zamówienia Usługi 
Podstawowy kod CPV 90.91.92.00-4
90.91.91.00-3
90.91.00.00-9
90.91.12.00-8
 
Ogłoszenie - treść Pobierz treść ogłoszenia  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje


Ogłoszenie nr 513526-N-2018 z dnia 2018-02-02 r. 
zostało zamieszczone w Buletynie Zamówień Publicznych

 UWAGA!!!
 W DNIU 09.02.2018 R. ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKCJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PATRZ ZAKŁADKA : "ZMIANA TREŚCI SIWZ"
 

 W dniu 09.02.2018 r. Zamawiający zamieścił pytania i odpowiedzi. 
 Patrz zakładka Pytania/Odpowiedzi.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 255.911,97 złotych brutto

1. Oferta nr 001 złożona przez: 

„ODNOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole

   Cena – 285.260,20 zł brutto. 
   T
ermin realizacji - od dnia 11.04.2018r. do dnia 10.07.2018r. 
   Termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego

2. Oferta nr 002 złożona przez: 

AGRO-SERVICE Piotr Kulak, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice

   Cena – 323.658,04 zł brutto. 
   T
ermin realizacji - od dnia 11.04.2018r. do dnia 10.07.2018r. 
   Termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego

3. Oferta nr 003 złożona przez: 

Ulisses Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo –   akcyjna, Al. Wojska Polskiego 113, 42-200 Częstochowa

  Cena – 272.850,32 zł brutto. 
  T
ermin realizacji - od dnia 11.04.2018r. do dnia 10.07.2018r. 
  Termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego

4. Oferta nr 004 złożona przez: 

Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA-CK” Sp. z o.o., ul. Warszawska  34, 25-312 Kielce,

Partner: LEGION CK Sp. z o.o., ul. Warszawska 34/507, 25-312 Kielce

  Cena – 231.129,14 zł brutto. 
  T
ermin realizacji - od dnia 11.04.2018r. do dnia 10.07.2018r. 
  Termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego


Zgodnie z zapisami rozdz. IV ust. 3 pkt 1) lit. b SIWZ
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu:
1.       Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2017r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 229 z późn. zm.) Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1F do SWIZ,
2.       Dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

Forma dokumentu: Oryginał


 
Data wszczęcia procedury 2018-02-02 
Planowany termin składania ofert 2018-02-13 
Nazwa i adres wykonawcy oraz
uzasadnienie wyboru oferty
Oferta 004 złożona przez:
Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA-CK” Sp. z o. o.,
ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce,
Partner: LEGION CK Sp. z o. o.,
ul. Warszawska 34/507, 25-312 Kielce
za cenę ofertową 231 129,14 zł brutto

2018-03-02
Oferta 004 uzyskała:
60 pkt w kryterium cena,
20 pkt w kryterium osoba z uprawnieniami,
20 pkt w kryterium osoby z uprawnieniami do prac na wysokościach
Razem oferta uzyskała 100 pkt.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż n/w Wykonawcy w postępowaniu uzyskali następującą ilość punktów:

a) Oferta 001 złożona przez: „ODNOWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole, uzyskała: 48,61 pkt w kryterium cena, 20 pkt w kryterium osoba z uprawnieniami oraz 20 pkt w kryterium osoby z uprawnieniami do prac na wysokościach, razem oferta uzyskała 88,61 pkt.

b) Oferta 002 złożona przez: AGRO-SERVICE Piotr Kulak, ul. Obroki 130, 40-833 Katowice, uzyskała: 42,85 pkt w kryterium cena, 20 pkt w kryterium osoba z uprawnieniami oraz 20 pkt w kryterium osoby z uprawnieniami do prac na wysokościach, razem oferta uzyskała 82,85 pkt.

c) Oferta 003 złożona przez: Ulisses Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna, Al. Wojska Polskiego 113, 42-200 Częstochowa, uzyskała: 50,92 pkt. w kryterium cena, 20 pkt w kryterium osoba z uprawnieniami oraz 20 pkt w kryterium osoby z uprawnieniami do prac na wysokościach, razem oferta uzyskała 90,92 pkt. 
Nazwa i adres wykonawcy
któremu udzielono zamówienia
oraz data umowy
2018-03-12
Oferta 004 złożona przez:
Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA-CK” Sp. z o. o.,
ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce,
Partner: LEGION CK Sp. z o. o.,
ul. Warszawska 34/507, 25-312 Kielce


za cenę ofertową 231 129,14 zł brutto

 
wstecz