Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Budowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny O.Inw.04/18 
Prowadzący sprawę Oddział Inwestycji i Remontów 
Przedmiot zamówienia Roboty budowlane 
Podstawowy kod CPV 45.21.31.50-9
45.23.00.00-8
45.33.00.00-9
45.31.00.00-3
45.11.27.10-5
45.34.20.00-2
45.21.33.12-3
45.23.30.00-9
45.11.10.00-8
45.21.61.12-7
 
Ogłoszenie - treść Pobierz treść ogłoszenia  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - 5.04.2018r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.04.2018r. pod numerem 2018/S 068-150138 tj. wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Cena dokumentacji w wersji papierowej wynosi 1529,00 zł (brutto).
 Dokumentacja w wersji elektronicznej w całości do pobrania ze strony Zamawiającego.

UWAGA!
W dniu 25.04.2018r. Zamawiający zamieścił Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 25.04.2018r. (przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 23.04.2018r.) oraz zamieścił zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - patrz zakładka "zmiana treści SIWZ".

W dniu 25.04.2018r. Zamawiający zamieścił wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi"
UWAGA !!!
W dniu 26.04.2018r. Zamawiający zamieścił wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi".
UWAGA !!!
W dniu 27.04.2018r. Zamawiający zamieścił wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi".
UWAGA!!!
W dniu 30.04.2018r. Zamawiający zamieścił wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi"
 
UWAGA!!!
W dniu 02.05.2018r. Zamawiający zamieścił wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi"
UWAGA!!!
W dniu 10.05.2018r. Zamawiający zamieścił wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi"
UWAGA!!!
W dniu 11.05.2018r. Zamawiający zamieścił wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi"
UWAGA!!!
W dniu 15.05.2018r. Zamawiający zamieścił wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi"
 
UWAGA!
W dniu 19.05.2018r. Zamawiający zamieścił Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 19.05.2018r. oraz zamieścił zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - patrz zakładka "zmiana treści SIWZ".

UWAGA!!!
W dniu 22.05.2018r. Zamawiający zamieścił wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi"
 
UWAGA!!!
W dniu 22.05.2018r. Zamawiający zamieścił wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi" 
UWAGA !!!
W dniu 23.05.2018r. Zamawiający zamieścił wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi".
UWAGA!
W dniu 25.05.2018r. Zamawiający zamieścił  zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - patrz zakładka "zmiana treści SIWZ" oraz wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi"
UWAGA!!!
W dniu 28.05.2018r. Zamawiający zamieścił wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi"

UWAGA!!!
W dniu 29.05.2018r. Zamawiający zamieścił wnioski o wyjaśnienia treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi" 
UWAGA !!!
W dniu 30.05.2018r. Zamawiający zamieścił wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi".
UWAGA!
W dniu 01.06.2018r. Zamawiający zamieścił  zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - patrz zakładka "zmiana treści SIWZ" 
W dniu 06.06.2018r. Zamawiający zamieścił wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami - patrz zakładka "pytania i odpowiedzi'

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę
67.732.241,15 złotych brutto.

 

1.      Oferta nr 001 złożona przez:

HOCHTIEF Polska S. A., ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa:

a)    cena – 90.603.082,68 zł brutto,

b)   termin realizacji – 42 miesiące od daty przekazania placu budowy,

c)    okres gwarancji – 84 miesiące,

d)   termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

 

2.      Oferta nr 002 złożona przez:

PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa

a)    cena – 97.873.867,45 zł brutto,

b)   termin realizacji – 42 miesiące od daty przekazania placu budowy,

c)    okres gwarancji – 84 miesiące,

d)   termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

 

3.      Oferta nr 003 złożona przez:

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S. A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków:

a)   cena – 87.146.375,69 zł brutto,

b)   termin realizacji – 42 miesiące od daty przekazania placu budowy,

c)   okres gwarancji – 84 miesiące,

d)   termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

 

4.      Oferta nr 004 złożona przez:

MIRBUD S. A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice:

a)    cena – 98.890.604,45 zł brutto,

b)   termin realizacji – 42 miesiące od daty przekazania placu budowy,

c)    okres gwarancji – 84 miesiące,

d)   termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

 

5.      Oferta nr 005 złożona przez:

AWBUD S. A., ul. Reja 4, Fugasówka, 42-440 Ogrodzieniec:

a)    cena – 133.088.831,28 zł brutto,

b)   termin realizacji – 42 miesiące od daty przekazania placu budowy,

c)    okres gwarancji – 84 miesiące,

d)   termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

 

6.      Oferta nr 006 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „BUDECON” S. A., ul. Braci Mieroszewskich 126B, 41-219 Sosnowiec:

a)    cena – 95.905.244,52 zł brutto,

b)   termin realizacji – 42 miesiące od daty przekazania placu budowy,

c)    okres gwarancji – 84 miesiące,

d)   termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

  

    7.    Oferta nr 007 złożona przez:

            Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S. A., ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice:

         a)      cena – 112.036.183,16 zł brutto,

         b)      termin realizacji – 42 miesiące od daty przekazania placu budowy,

         c)      okres gwarancji – 78 miesięcy,

        d)       termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

 

  8.    Oferta nr 008 złożona przez:

         MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S. A.,            
              Plac    Piastów 10, 44-101 Gliwice:

       a)       cena – 99.669.344,01 zł brutto,

       b)     termin realizacji – 42 miesiące od daty przekazania placu budowy,

       c)      okres gwarancji – 78 miesięcy,

      d)       termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

 

    9.    Oferta nr 009 złożona przez:

           Konsorcjum Firm: 1. „CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA” S. A., ul. Pułaskiego 25, 42-200  Częstochowa – Lider konsorcjum, 2. Zakład Budowlano – Handlowy Andrzej Muc, ul. Olimpijska 6, 41-100 Siemianowice Śląskie  – Partner konsorcjum :

       a)    cena – 90.120.640,46 zł brutto,

       b)     termin realizacji – 42 miesiące od daty przekazania placu budowy,

       c)      okres gwarancji – 84 miesiące,

      d)       termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

  

Zgodnie z zapisami rozdz. IV ust. 2 SIWZ
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu:

1.       Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2017r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 229 z późn. zm.) Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1F do SWIZ,

2.       Dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

Forma dokumentu: Oryginał 
Data wszczęcia procedury 2018-04-05 
Planowany termin składania ofert 2018-06-18 
Data unieważnienia postępowania 2018-08-13
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Sąd Okręgowy w Katowicach, informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało dziewięć ofert. Z uwagi na to, iż wszystkie oferty zawierają cenę ofertową brutto przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 67.732.241,15 złotych brutto Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 
 
wstecz