Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a – Etap II i Etap III
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny O.Inw.07/18 
Prowadzący sprawę Oddział Inwestycji i Remontów 
Przedmiot zamówienia Roboty budowlane 
Podstawowy kod CPV 45.31.00.00-3
45.30.00.00-9
45.33.12.20-4
45.30.00.00-0
 
Ogłoszenie - treść Pobierz treść ogłoszenia  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2018 r. pod numerem 556008-N-2018.


Cena dokumentacji w wersji papierowej wynosi 266,10 zł (brutto).
Dokumentacja w wersji elektronicznej w całości do pobrania ze strony Zamawiającego.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 704 717,02 złotych brutto

1.      Oferta nr 001 złożona przez: AIRCO Sp. z o.o. Roman Karwat, ul. Oficerska 4, 43-143 Lędziny

a)    cena – 869 244,59 zł brutto,

b)   termin realizacji – 120 dni.,

c)    okres gwarancji – 5 lat,

d)   termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego


2.      Oferta nr 002 złożona przez: TERMO-KLIMA MK Sp. z o.o. S.K, ul. Tartaczna 12, 40-749 Katowice

a)    cena – 911 919,54 zł brutto,

b)   termin realizacji – 120 dni,

c)    okres gwarancji – 5 lat

d)   termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego


3.      Oferta nr 003 złożona przez: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa MABAPA Piotr Chudoba, ul. Daszyńskiego 427, 44-151 Gliwice

a)   cena – 983 693,22 zł brutto,

b)     termin realizacji – 120 dni,

c)    okres gwarancji – 5 lat

d)   termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego

Zgodnie z zapisami rozdz. IV ust. 3 pkt 1) lit. b SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu:

1.       Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2017r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 229 z późn. zm.) Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1F do SWIZ,

2.       Dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

Forma dokumentu: Oryginał

 
Data wszczęcia procedury 2018-05-10 
Planowany termin składania ofert 2018-05-25 
wstecz