Adres: ul. Francuska 38
Telefon: (32) 60 70 169

 


Informacje szczegółowe w postępowaniu


wstecz
Nazwa postępowania Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a – Etap II i Etap III
Rodzaj postępowania Przetarg nieograniczony 
Numer referencyjny O.Inw.07/18 
Prowadzący sprawę Oddział Inwestycji i Remontów 
Przedmiot zamówienia Roboty budowlane 
Podstawowy kod CPV 45.31.00.00-3
45.30.00.00-9
45.33.12.20-4
45.30.00.00-0
 
Ogłoszenie - treść Pobierz treść ogłoszenia  
Zmiana treści  
Dodatkowe informacje Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2018 r. pod numerem 556008-N-2018.


Cena dokumentacji w wersji papierowej wynosi 266,10 zł (brutto).
Dokumentacja w wersji elektronicznej w całości do pobrania ze strony Zamawiającego.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 704 717,02 złotych brutto

1.      Oferta nr 001 złożona przez: AIRCO Sp. z o.o. Roman Karwat, ul. Oficerska 4, 43-143 Lędziny

a)    cena – 869 244,59 zł brutto,

b)   termin realizacji – 120 dni.,

c)    okres gwarancji – 5 lat,

d)   termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego


2.      Oferta nr 002 złożona przez: TERMO-KLIMA MK Sp. z o.o. S.K, ul. Tartaczna 12, 40-749 Katowice

a)    cena – 911 919,54 zł brutto,

b)   termin realizacji – 120 dni,

c)    okres gwarancji – 5 lat

d)   termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego


3.      Oferta nr 003 złożona przez: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa MABAPA Piotr Chudoba, ul. Daszyńskiego 427, 44-151 Gliwice

a)   cena – 983 693,22 zł brutto,

b)     termin realizacji – 120 dni,

c)    okres gwarancji – 5 lat

d)   termin płatności faktur – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego

Zgodnie z zapisami rozdz. IV ust. 3 pkt 1) lit. b SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu:

1.       Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2017r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 229 z późn. zm.) Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1F do SWIZ,

2.       Dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

Forma dokumentu: Oryginał

 
Data wszczęcia procedury 2018-05-10 
Planowany termin składania ofert 2018-05-25 
Data unieważnienia postępowania 2018-06-08
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Sąd Okręgowy w Katowicach, informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały trzy oferty. Z uwagi na to, iż wszystkie oferty zawierają cenę ofertową brutto przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 704 717,02 zł brutto Zamawiający postanowił jak na wstępie.

 
 
wstecz