BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

2018-08-03 11:59:40V Wydział Karny zawiadamia w sprawie o sygn.akt: V Ko 37/18

Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział V Karny zawiadamia, iż w dniu 02.10.2018 r. o godz. 09:30 w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18, w sprawie o sygn. akt V Ko 37/18, odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratora IPN Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach złożonego na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 i 2 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 1991 r. nr 34 poz. 149 z późn. zm.) o stwierdzenie nieważności wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 14 grudnia 1948 r. sygn. Sr 717/48 w części dotyczącej Brunona BLAUTA i Ryszarda REINERA. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział osoba represjonowana, osoba uprawniona do składania na jej korzyść środków odwoławczych, a w razie śmierci, nieobecności w kraju lub choroby psychicznej osoby represjonowanej, także jej krewny w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo oraz małżonek (art. 3 ust. 4 ustawy) - osoby te winny wykazać swoje uprawnienie stosownymi dokumentami stanu cywilnego. Sąd jednocześnie poucza, iż w wypadku stwierdzenia nieważności orzeczenia, osoby uprawnione mogą żądać odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 6 ustawy). Osobami uprawnionymi są osoba, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, a w razie jej śmierci – małżonek, dzieci i rodzice (art. 8 ust. 1 ustawy).

więcej

2018-08-03 11:56:02V Wydział Karny zawiadamia w sprawie o sygn.akt: V Ko 37/18

Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział V Karny zawiadamia, iż w dniu 02.10.2018 r. o godz. 09:30 w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18, w sprawie o sygn. akt V Ko 37/18, odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratora IPN Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach złożonego na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 i 2 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 1991 r. nr 34 poz. 149 z późn. zm.) o stwierdzenie nieważności wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 14 grudnia 1948 r. sygn. Sr 717/48 w części dotyczącej Brunona BLAUTA i Ryszarda REINERA. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział osoba represjonowana, osoba uprawniona do składania na jej korzyść środków odwoławczych, a w razie śmierci, nieobecności w kraju lub choroby psychicznej osoby represjonowanej, także jej krewny w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo oraz małżonek (art. 3 ust. 4 ustawy) - osoby te winny wykazać swoje uprawnienie stosownymi dokumentami stanu cywilnego. Sąd jednocześnie poucza, iż w wypadku stwierdzenia nieważności orzeczenia, osoby uprawnione mogą żądać odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 6 ustawy). Osobami uprawnionymi są osoba, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, a w razie jej śmierci – małżonek, dzieci i rodzice (art. 8 ust. 1 ustawy).

więcej

2018-07-19 13:59:04Ewakuacja budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 i przy ul. Andrzeja 16-18

W dniu 19.07.2018 r. w godzinach 14.00-15.30 budynek Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 i przy ul. Andrzeja 16-18 będzie nieczynny z powodu ewakuacji.

więcej

2018-07-04 12:04:24V Wydział Karny zawiadamia w sprawie o sygn.akt: V 115/18

Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział V Karny w sprawie o sygn. akt V K 115/18 przeciwko Łukaszowi Marczakowi i innym, oskarżonym o czyny z art. 286§1 kk i inne (w której postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce o sygn. akt PO I Ds 44.2016), zawiadamia pokrzywdzonych, że terminy rozpraw wyznaczono na dni 29.08.2018 r., 12.09.2018 r., 25.09.2018 r., 10.10.2018 r., 24.10.2018 r., 07.11.2018 r. i 21.11.2018 r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Andrzeja 16/18. Nadto tut. Sąd poucza, że pokrzywdzony, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji, może złożyć oświadczenie na piśmie lub do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

więcej

2018-06-29 12:43:59Zużyte składniki majątku ruchomego

INFORMACJA NR 2
o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Sądu Okręgowego w Katowicach

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Okręgowy w Katowicach informuje, iż posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny Jednostkom spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu oraz do sprzedaży, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

więcej

2018-06-29 12:43:26Zużyte składniki majątku ruchomego

INFORMACJA NR 2
o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Sądu Okręgowego w Katowicach

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Okręgowy w Katowicach informuje, iż posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny Jednostkom spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu oraz do sprzedaży, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

więcej

2018-06-25 08:27:51Dzień Kuratora Sądowego

Dzień Kuratora Sądowego

więcej

2018-06-25 08:27:50Dzień Kuratora Sądowego

Dzień Kuratora Sądowego

więcej

2018-06-25 08:27:18Dzień Kuratora Sądowego

Dzień Kuratora Sądowego

więcej

2018-06-08 14:19:45ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO

INFORMACJA NR 1
o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Sądu Okręgowego w Katowicach

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729) zwanego dalej „Rozporządzeniem” oraz zgody Ministerstwa Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy w Katowicach informuje, iż posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

więcej

2018-06-08 14:18:19ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO

INFORMACJA NR 1
o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Sądu Okręgowego w Katowicach

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729) zwanego dalej „Rozporządzeniem” oraz zgody Ministerstwa Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy w Katowicach informuje, iż posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

więcej

2018-05-17 14:17:55Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt I Ns 144/18

Zawiadomienie I Ns 144/18

więcej

2018-05-17 14:17:34Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt I Ns 144/18

Zawiadomienie I Ns 144/18

więcej

2018-05-17 14:16:42Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt I Ns 144/18

Zawiadomienie I Ns 144/18

więcej

2018-05-17 14:16:24Zawiadomienie I Ns 144/18

Zawiadomienie I Ns 144/18

więcej

2018-05-17 14:12:48Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt I Ns 148/18

Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt I Ns 148/18

więcej

2018-04-19 12:09:38Likwidacja znaków opłaty sądowej w formie papierowej z dniem 30.06.2018r.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016r. poz.408)zwanego dalej Rozporządzeniem, tradycyjne, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018r. zgodnie z komunikatem.

więcej

2018-04-19 12:09:14Likwidacja znaków opłaty sądowej w formie papierowej z dniem 30.06.2018r.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016r. poz.408)zwanego dalej Rozporządzeniem, tradycyjne, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018r. zgodnie z komunikatem.

więcej

2018-04-19 12:08:58Likwidacja znaków opłaty sądowej w formie papierowej z dniem 30.06.2018r.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016r. poz.408)zwanego dalej Rozporządzeniem, tradycyjne, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018r. zgodnie z komunikatem.

więcej

2018-04-19 12:08:32Likwidacja znaków opłaty sądowej w formie papierowej z dniem 30.06.2018r.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016r. poz.408)zwanego dalej Rozporządzeniem, tradycyjne, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018r. zgodnie z komunikatem.

więcej

ostatnie wiadomościstronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach