BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

2018-09-06 08:27:53Informacja o odwołaniu od zakazu zgromadzenia publicznego w Katowicach

Sąd Okręgowy w Katowicach informuje, że do tut. Sądu wpłynęło odwołanie organizatora zgromadzenia od decyzji Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31.08.2018r. ZK.5310.2.123.2018.CC o zakazie zgromadzenia publicznego mającego się odbyć w dniu 08.09.2018r w godzinach od 9.00 do 21.00 w Katowicach na terenie przed Galerią Skarbek.

więcej

2018-08-03 12:05:00V Wydział Karny zawiadamia w sprawie o sygn.akt: V Ko 37/18

Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział V Karny zawiadamia, iż w dniu 02.10.2018 r. o godz. 09:30 w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18, w sprawie o sygn. akt V Ko 37/18, odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratora IPN Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach złożonego na podstawie art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 i 2 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. z 1991 r. nr 34 poz. 149 z późn. zm.) o stwierdzenie nieważności wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 14 grudnia 1948 r. sygn. Sr 717/48 w części dotyczącej Brunona BLAUTA i Ryszarda REINERA. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział osoba represjonowana, osoba uprawniona do składania na jej korzyść środków odwoławczych, a w razie śmierci, nieobecności w kraju lub choroby psychicznej osoby represjonowanej, także jej krewny w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo oraz małżonek (art. 3 ust. 4 ustawy) - osoby te winny wykazać swoje uprawnienie stosownymi dokumentami stanu cywilnego. Sąd jednocześnie poucza, iż w wypadku stwierdzenia nieważności orzeczenia, osoby uprawnione mogą żądać odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 6 ustawy). Osobami uprawnionymi są osoba, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, a w razie jej śmierci – małżonek, dzieci i rodzice (art. 8 ust. 1 ustawy).

więcej

2018-07-04 12:04:44V Wydział Karny zawiadamia w sprawie o sygn.akt: V 115/18

Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział V Karny w sprawie o sygn. akt V K 115/18 przeciwko Łukaszowi Marczakowi i innym, oskarżonym o czyny z art. 286§1 kk i inne (w której postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce o sygn. akt PO I Ds 44.2016), zawiadamia pokrzywdzonych, że terminy rozpraw wyznaczono na dni 29.08.2018 r., 12.09.2018 r., 25.09.2018 r., 10.10.2018 r., 24.10.2018 r., 07.11.2018 r. i 21.11.2018 r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Andrzeja 16/18. Nadto tut. Sąd poucza, że pokrzywdzony, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji, może złożyć oświadczenie na piśmie lub do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

więcej

2018-06-25 08:28:14Dzień Kuratora Sądowego

Dzień Kuratora Sądowego

więcej

2018-05-17 14:19:56Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt I Ns 144/18

Zawiadomienie I Ns 144/18

więcej

2018-05-17 14:14:25Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt I Ns 148/18

Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt I Ns 148/18

więcej

2018-04-19 12:13:55Likwidacja znaków opłaty sądowej w formie papierowej z dniem 30.06.2018r.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016r. poz.408)zwanego dalej Rozporządzeniem, tradycyjne, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018r. zgodnie z komunikatem.

więcej

2018-04-04 10:22:23Nieodpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Nieodpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

więcej

2018-01-18 09:14:12Zarządzenie nr 2/2018, [D/2/2018] Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego z dnia 16.01.2018r. - dot. ustalenia dni wolnych od pracy

Zarządzenie nr 2/2018, [D/2/2018] Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego z dnia 16.01.2018r. - dot. ustalenia dni wolnych od pracy

więcej

2017-11-27 15:36:18Zarządzenie nr 91/2017 Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 24.11.2017r. - dot. ustalenia dni wolnych od pracy

Zarządzenie nr 91/2017 Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 24.11.2017r. - dot. ustalenia dni wolnych od pracy

więcej

2016-12-09 12:16:22„Na wokandzie” - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości

„Na wokandzie” - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości

więcej

2016-05-05 14:27:54Zarządzenie Nr 53/2016

Zarządzenie Nr 53/2016

więcej

2015-02-20 13:22:27Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

więcej

2011-12-22 13:13:25KRS - informacja dot. opłat za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Przepisy nakładają obowiązek publikacji wpisu do KRS wyłącznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

więcej

archiwum wiadomościstronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach