BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

2017-09-13 15:37:23Zużyte składniki majątku ruchomego

 INFORMACJA NR 1

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Okręgowy w Katowicach informuje, iż posiada zużyte składniki majątku ruchomego (wyszczególnione w załączniku nr 1 w poniższej dokumentacji) przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny Jednostkom spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu oraz do sprzedaży.

Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem:

1.    Nieodpłatnego przekazania, na pisemny wniosek Jednostki budżetowej (stosownie do § 38 ust. 4 Rozporządzenia);

2.    Sprzedaży, na pisemny wniosek Jednostki lub osoby fizycznej (załącznik nr 2 – wzór wniosku) – o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składnika w sposób określony w pkt 1;

3.    Darowizny, na pisemny wniosek Jednostki wymienionej w § 39 ust. 1 Rozporządzenia (stosownie do § 39 ust. 4 Rozporządzenia) – o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składnika w sposób określony w pkt 1 i 2.

 

Wnioski należy kierować do Zastępcy Dyrektora Sądu Okręgowego w Katowicach, ul. Francuska 38, 40-028 Katowice, do pok. 0.033 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub za pomocą fax-u na nr (32) 60 70 109 w nieprzekraczającym terminie do dnia 26.09.2017r.

W celu uzyskania informacji dotyczącej nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży zużytych składników majątku ruchomego proszę o kontakt z Oddziałem Gospodarczym pod nr tel. (32) 60 70 112 z Panią Moniką Stradomską w godzinach od 7:30 do 15:30. W celu uzyskania informacji dotyczącej stanu technicznego zużytych składników oraz ustalenia terminu ewentualnej wizji lokalnej proszę o kontakt z Oddziałem Informatycznym pod nr tel. (32) 60 70 214 z Panem Andrzejem Kwapieniem w godzinach od 7:30 do 15:30.

Jeżeli co najmniej 2 Jednostki będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem lub darowizną, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje analiza potrzeb Jednostki wnioskującej oraz kolejność wpływu wniosku.

 

Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem (kupnem) składnika majątku ruchomego, zostanie przeprowadzona aukcja między tymi osobami, gdzie decydująca będzie najwyższa zaoferowana cena w trakcie aukcji.

 

Na oryginale właściwe podpisy

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-09-13 15:37:23 Zmiana publikacji Robert Oleś
2 2017-09-13 15:37:12 Zmiana publikacji Robert Oleś
3 2017-09-13 15:36:01 Zmiana publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 270 razy Artykuł wyświetlony 270 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach