BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

2018-06-29 12:45:13Zużyte składniki majątku ruchomego

 

INFORMACJA NR 2

o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Sądu Okręgowego w Katowicach

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Okręgowy w Katowicach informuje, iż posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny Jednostkom spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu oraz do sprzedaży, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

W przypadku zainteresowania nieodpłatnym przekazaniem (państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego) składników rzeczowych majątku ruchomego, należy złożyć pisemny wniosek zawierający następujące informacje:

1. nazwę, siedzibę, adres i telefon kontaktowy podmiotu występującego,

2. wskazanie składnika majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,

3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

 W przypadku zainteresowania nabyciem (osoby fizyczne i firmy) składników majątku ruchomego, należy złożyć pisemny wniosek, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji zawierający następujące informacje:

1. dane osoby fizycznej (imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy) lub firmę (nazwa, siedziba, NIP oraz telefon kontaktowy),

2. wykaz składników objętych zakupem.

W przypadku zainteresowania darowizną (dotyczy instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 poz. 59), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych) składników majątku ruchomego. Należy złożyć pisemny wniosek zawierający następujące informacje:

1. nazwę, siedzibę, NIP, adres i telefon kontaktowy podmiotu występującego,

2. wskazanie składnika majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,

3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,

4. statut podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb i wskazanie sposobu wykorzystania składnika majątku,

5. zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru składników rzeczowych majątku.

 Pisemne wnioski, o których mowa powyżej należy składać w nieprzekraczającym terminie do dnia 16 lipca 2018 r. do godziny 15:00 w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Katowicach, ul. Francuska 38, 40-028 Katowice, pokój O.080 (parter klatka C).

W celu uzyskania informacji dotyczącej nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny zużytych składników majątku ruchomego proszę o kontakt z Oddziałem Gospodarczym pod nr tel. (32) 60 70 112 z Panią Moniką Stradomską w godzinach od 7:30 do 15:30. W celu uzyskania informacji dotyczącej stanu technicznego  zużytych składników oraz ustalenia terminu ewentualnej wizji lokalnej proszę o kontakt z Oddziałem Informatycznym pod nr tel. (32) 60 70 214 z Panem Andrrzejem Kwapieniem w godzinach od 7:30 do 15:30.

Rozpatrywanie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania oraz darowizny odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Sprzedaż składników majątku ruchomego odbędzie się zgodnie z treścią w/w Rozporządzenia oraz na podstawie wartości jednostkowej podanej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1. W przypadku wpływu co najmniej dwóch ofert dotyczących tego samego składnika, zostanie przeprowadzona aukcja między tymi osobami. Wygra osoba, która zaoferuje najwyższą cenę. Warunkiem przejścia składnika majątku ruchomego na nabywcę jest uiszczenie całkowitej ceny nabycia.

 

Sąd Okręgowy w Katowicach zastrzega, że zagospodarowanie:

1. przez sprzedaż, może dojść to skutku o ile nie dojdzie do zagpospodarowania składnika majątku przez nieodpłatne przekazanie,

2. przez darowiznę, może dojść to skutku o ile nie dojdzie do zagospodarowania składnika majątku przez nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż.

Na oryginale właściwe podpisy

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-06-29 12:45:13 Zmiana publikacji Robert Oleś
2 2018-06-29 12:43:59 Zmiana publikacji Robert Oleś
3 2018-06-29 12:43:26 Dodanie publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 194 razy Artykuł wyświetlony 194 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach