BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

             Informujemy, że Wojewoda Śląski Zarządzeniem nr 222/14 z dnia 23 lipca 2014r. powołał Radę Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach, Gliwach, Częstochowie i Bielsku – Białej.

            Zgodnie z art. 4a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.08.1998r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw readaptacji i pomocy skazanym (Dz.U. nr 113, poz.723 z późn zm.) w skład rady wchodzą zaproszeni przez przewodniczącego tej rady przedstawiciele wyznaczeni przez: wojewodę, prezesów sądów okręgowych, prokuratorów okręgowych, kierowników komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego właściwych do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego, dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, wojewódzkiego kuratora oświaty, komendanta wojewódzkiego Policji, szefów regionalnych sztabów wojskowych, organy wykonawcze samorządu terytorialnego, dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych położonych na terenie działalności rady terenowej

            W skład Rady działającej przy Sądzie Okręgowym w Katowicach wchodzą:

1.      Rafał Stasikowski - Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach – Przewodniczący

2.      Henryk Brzyżkiewicz – Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach

3.      Aleksandra Ciaciura – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

4.      Elżbieta Cicha – Zastępca Prokuratora Okręgowego w Katowicach

5.      Henryk Dziemiński – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej

6.      Rober Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie

7.      Aneta Jóźwin – Rybska - Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Sosnowcu

8.      Krzysztof Kazek – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

9.      Anna Król – Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach

10.  ppłk. Marek Łebek – Zastępca Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach

11.  Piotr Mika – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach

12.  Agnieszka Nowak – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

13.  Wanda Ostrowska – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gliwicach

14.  Dorota Pasieka – Mrochem – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach

15.  Jolanta Pietrzak - Wolny – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

16.  Grzegorz Sikorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

17.  ppłk. Jan Skawiańczyk – Dyrektor Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach

18.  Beata Siudzińska – Dawid - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

19.  Adrian Staroniek – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Urząd Miejski
w Częstochowie

20.  prof. Jadwiga Stawnicka - przedstawiciel Wojewody Śląskiego

21.  Bożena Stępień - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

22.  ppłk. Ryszard Szczepanik - przedstawiciel Wojewody Śląskiego

23.  Barbara Wacławiak – Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

24.  Ewa Wasiak - Łapińska - Kurator Okręgowy w Katowicach

25.  Piotr Wójciga - Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

 

            Informacje o działalności Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura-organizacyjna/rada-glowna-do-spraw-spolecznej-readaptacji-i-pomocy-skazanym

 

            Inauguracyjne posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym odbyło się w dniu 20 października 2014r. Na spotkaniu tym zostały omówione zadania, których realizacją będzie zajmowała się Rada Terenowa oraz obszary wymagające szczególnej uwagi członków Rady.

Protokół z posiedzenia Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w dniu 20.10.2014r.

            W dniu 20 marca 2015r. w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Rady.

            Podczas spotkania ppłk. Marek Łebek Zastępca Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach przedstawił wybrane elementy systemu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności. Kolejny poruszony podczas posiedzenia temat dotyczył Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Zagadnienie to zostało przedstawione przez Panią Ewę Wasiak–Łapińską Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Katowicach.

 

Protokół z posiedzenia Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w dniu 20.03.2015r.

            W dniu 4 listopada 2015r. posiedzenie Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym połączone było z konferencją pt.”Rola samorządu terytorialnego w wykonywaniu orzeczeń sądów”.  Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli większości miast w województwie śląskim.

            Ideą konferencji było przybliżenie władzom samorządowym roli, jaką spełnia samorząd terytorialny przy wykonywaniu orzeczeń Sądowych. Pierwsza część konferencji została poświęcona przedstawieniu uregulowań prawnych dotyczących roli samorządu terytorialnego w wykonywaniu orzeczeń sądów, kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej         w świetle przepisów prawa karnego i karnego wykonawczego, zadań służby kuratorskiej w zakresie prawidłowości realizowania kar ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej. W drugiej części konferencji na przykładzie miasta Tychy przedstawiono model współpracy samorządu, sądu i podmiotów funkcjonujących w mieście przy wykonywaniu kary ograniczenia wolności. Przedstawiono korzyści płynące dla społeczności lokalnej z prawidłowo realizowanej kary ograniczenia wolności w formie dozorowanej pracy na cele społeczne. Wskazano dobre praktyki i sposoby rozwiązania problemów na gruncie współpracy sądów i samorządów lokalnych.

 

Protokół z posiedzenia Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w dniu 04.11.2015r.

           

            Dnia 30 marca 2016r. posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym odbyło się w Zakładzie Karnym w Raciborzu.

            Tematem posiedzenia była działalność terapeutyczna, readaptacyjna
i korekcyjno-edukacyjna dla osób uzależnionych w warunkach izolacji więziennej oaz po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

            Na zakończenie spotkania ppłk Jarosław Piątek Dyrektor Zakładu Karnego

w Raciborzu zapoznał przedstawicieli Rady Terenowej z funkcjonowanie Zakładu Karnego
a następnie zaprosił do zwiedzenia poszczególnych oddziałów, pomieszczeń oraz cel osadzonych.

 

Protokół z posiedzenia Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w dniu 30.03.2016r.

Zdjęcia ze spotkania Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym - ZK w Raciborzu (autor mjr Justyna Siedlecka – Rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach)

 

 

            W dniu 30 września 2016r. posiedzenie Rady Terenowej odbyło się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bielsko-Biała. Posiedzeniu Rady przewodniczył Pan SSO Jacek Gęsiak Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach. 

            Tematem spotkania była „Działalności terapeutyczna, readaptacyjna i korekcyjno-edukacyjna kierowana do osób skazanych w warunkach wolnościowych. Oferta programów
i oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych w środowisku otwartym, rola samorządów
w tworzeniu ofert dla skazanych i ich rodzin”. Posiedzenie Rady miało na celu przybliżenie oferty oddziaływań kierowanych do osób skazanych i ich rodzin, które są już realizowane
z powodzeniem oraz zastanowienie się nad problemem, jaki rodzaj działalności instytucji
i organizacji powinien być szczególnie propagowany i powielany, jako dobry, efektywny wzorzec.

            Podczas posiedzenia wystąpili:

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-09-24 14:19:47 Zmiana publikacji Administrator
2 2018-09-24 14:11:12 Zmiana publikacji Robert Oleś
3 2018-09-24 14:09:27 Zmiana publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 3166 razy Artykuł wyświetlony 3166 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach