BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Darmowa pomoc prawna

 Nieodpłatna pomoc prawna

 

            W dniu 5 sierpnia 2015 r. uchwalona została ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015r., poz. 1255).

            Zgodnie z tą ustawą stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, którą świadczy osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowskie.

            Pomoc świadczona jest w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-        poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

-        wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

-        pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

-        sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Pomoc nie obejmuje spraw:

-        podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

-        z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

-        związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczoęcia prowadzenia działalności..

 


Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzyma osoba:

-        której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

-        która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.   o Karcie Dużej Rodziny,

-        która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego,

-        która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

-        która nie ukończyła 26 lat,

-        która ukończyła 65 lat,

-        która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

-        która jest w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka,
w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).


Zakres prawa, którego dotyczy nieodpłatna pomoc prawna           
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

-        prawa pracy,

-        przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

-        prawa cywilnego,

-        spraw karnych,

-        spraw administracyjnych,

-        ubezpieczenia społecznego,

-        spraw rodzinnych,

-        prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w Katowicach.

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warszawska 42, Katowice          
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00          
tel.: 32 705-45-11      
porad udzielają: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi

 

2.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Misjonarzy Oblatów NMP 24, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00          
tel.: 32 705-45-12      
porad udzielają: adwokaci

 

3.Powiatowy Urząd Pracy

ul. Pośpiecha 14, Katowice   
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00          
tel.: 32 705-45-20      
porad udzielają: adwokaci

 

4.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dębowa 16c, Katowice   
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00          
tel.: 32 705-45-13      
porad udzielają: adwokaci, radcy prawni

 

5.Dom Pomocy Społecznej „Przystań”

ul. Adamskiego 22, Katowice          
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 15.00-19.00          
tel.: 32 705-45-21      
porad udzielają: adwokaci

 

6.Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”

ul. Traktorzystów 42, Katowice       
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00          
tel.: 32 705-45-22      
porad udzielają: radcy prawni

 

7.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łętowskiego 6a, Katowice          
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00          
tel. 32 705-45-14       
porad udzielają: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi

 

8.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Krakowska 138, Katowice          
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00          
tel.: 32 705-45-15      
porad udzielają: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi

 

9.Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS

ul. Francuska 70, Katowice  
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00          
tel.: 32 705-45-16      
porad udzielają: adwokaci

 

10.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojewódzka 23, Katowice         
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 16.00-20.00          
tel.: 32 705-45-17      
porad udzielają: adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi

 

11.Miejski Dom Kultury

ul. Hallera 28, Katowice       
Godziny otwarcia: Poniedziałek-piątek 11.00-15.00           
tel.: 32 705-45-18      
porad udzielają: radcy prawni

 

12.Miejski Dom Kultury

ul. Markiewki 44a, Katowice
Godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek godz.9.00-13.00   
tel.: 32 705-45-19      
porad udzielają: radcy prawni

 

            Informacje o lokalizacji i godzinach funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej działających na terenie innych miast można znaleźć na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych starostw powiatowych.

            Więcej informacji na temat darmowej pomocy prawnej można znaleźć pod adresem www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-05-31 14:15:17 Zmiana publikacji Robert Oleś
2 2017-05-31 14:13:14 Dodanie publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 5157 razy Artykuł wyświetlony 5157 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach