BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Biegli sądowi

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) (kliknij tutaj) 

Lista biegłych sądowych znajduje się na dole strony. 

Podane na liście biegłych sądowych dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych - zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych.

Listy biegłych sądowych są dostępne również dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych i
w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Katowicach.
Dane kontaktowe:
- ul. Francuska 38 (nr tel. 32 60 70 660 lub 32 60 70 356),
-
ul. Andrzeja 16/18 (nr tel. 32 60 70 145).

Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która:
1.      korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2.      ukończyła 25 lat życia;
3.      posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4.      daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5.      wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
 
Biegłym – tłumaczem języka migowego – może zostać osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi – „T2” – tłumacz-biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami.
Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane należy do prezesa.

Od wniosku o ustanowienie biegłym sądowym należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 10 zł (Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2015 r. poz. 783) płatną w kasie Urzędu Miasta w Katowicach:
Urząd Mista Katowice
Wydział Księgowo - Rachunkowy
Referat Kasowy
ul. Pocztowa 5
40-098 Katowice
lub na konto Urzędu Miasta Katowice:
nr rachunku bankowego:
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111
 
Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
1.    wniosek adresowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat wnosi) - opłacony opłatą skarbową w wysokości 10 zł,
2.    życiorys (CV),
3.    kwestionariusz osobowy (kliknij tutaj),
4.    odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie teoretycznych i praktycznych wi adomości specjalnych w danej dziedzinie,
5.    w przypadku lekarzy odpis dyplomu lekarskiego, prawo wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenie o uzyskaniu specjalizacji ,
6.    opinia z zakładu pracy,
7.    zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
8.    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (kliknij tutaj),
9.    oświadczenie, że aktualnie nie toczy się postępowanie przygotowawcze jak też sądowe postępowanie karne (kliknij tutaj),
10.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij tutaj),
11.  potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
12.  oświadczenie dot. pełnienia funcji biegłego (kliknij tutaj).
13.  oświadczenie dot. wydawania opini ad hoc (kliknij tutaj)
14.  oświadczenie o przynależności do organizacji zawodowej (kliknij tutaj).
15.  oświadzenie w zakresie danych kontaktowych (kliknij tutaj).

W przypadku składania kserokopii dokumentów, oryginały należy przedstawić w celu potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.
 
Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18, pokój 211.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 32 60 70 203.

Informacja dla biegłych sądowych ubiegających się o przedłużenie kadencji
 
Dokumenty, jakie należy złożyć przy ponownym ubieganiu się o wpis na listę biegłych sądowych:
1.      wniosek adresowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach o ponowne ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat wnosi) - opłacony opłatą skarbową w wysokości 10 zł,
2.      wykaz przykładowych sygnatur spraw, w których biegły sporządzał opinie w czasie ostatniej kadencji wraz z oznaczeniem organu zlecającego ich sporządzenie,
3.      dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
4.      opinia z zakładu pracy,
5.      zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
6.      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (j.w.),
7.      oświadczenie, że aktualnie nie toczy się postępowanie przygotowawcze jak też sądowe postępowanie karne (j.w.),
8.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (j.w.),
9.      oświadczenie dot. pełnienia funkcji biegłego (j.w.),
10.    oświadczenie o przynależności do organizacji zawodowej (j.w.),
11.    potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
 
W przypadku składania kserokopii dokumentów, oryginały należy przedstawić w celu potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.
Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18, pokój 211. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 32 60 70 203.
Dokumenty proszę składać w miesiącu październiku w roku kończącym kadencję.Biegli w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu

Przepisy dotyczące biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz.U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1883) (kliknij tutaj).

Biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołuje Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach. Biegłych powołuje się na okres pięciu lat.

Kandydatów do listy biegłych, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego:
- kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia - w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień,
- konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii - w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

Wymagane dokumenty:
1. kserokopie dyplomów i zaświadczeń potwierdzających uprawnienia zawodowe,
2. kwestionariusz osobowy (j.w.),
3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (j.w.),
4. oświadczenie, że aktualnie nie toczy się postępowanie przygotowawcze jak też sądowe postępowanie karne (j.w.),
5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (j.w.),
6. oświadczenie w zakresie danych kontaktowych (kliknij tutaj),
7. zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
8. dowód zaplaty opłaty skarbowej w kwocie 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej (Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015 r. poz. 783), ktorą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Katowicach, ul Pocztowa 5, 40-098 Katowice lub na konto Urzędu Miasta w Katowicach: 
                                                52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-10-18 11:29:27 Zmiana publikacji Anna Badura
2 2018-10-10 09:05:43 Zmiana publikacji Anna Badura
3 2018-09-24 14:29:36 Zmiana publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 207059 razy Artykuł wyświetlony 207059 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach