BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Syndycy

Wymogi dotyczące syndyków reguluje ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o licencji syndyka (Dz.U. z 2014r.,  poz. 776).
Ustawa ta weszła w życie z dniem 10 października 2007r. Określa ona zasady uzyskiwania oraz tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z posiadania licencji.
 
Licencja syndyka uprawnia do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2015r., poz. 233)
 
Licencję syndyka może uzyskać osoba fizyczna, która:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka;
3. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4. ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt. 1;
5. posiada nieposzlakowaną opinię;
6. w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję syndyka przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt. 1;
7. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
8. nie jest podejrzana ani oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
9. nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
10. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;
11. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania czynności syndyka.
 
Do ustalania zdolności do wykonywania czynności syndyka, ze względu na stan zdrowia, o której mowa w pkt. 11, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych regulujące zakres i sposób przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego (art. 3 ustawy, Dz.U. z 2015r., poz. 133).
 
Instytucję syndyka regulują następujące akty prawne:
1. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o licencji syndyka (Dz.U. z 2014r. poz. 776)
2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2011r.w sprawie pytań i zadań problemowych na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka (Dz.U. z 2011r., nr 54, poz. 284)
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz.U. z 2013r., poz. 648)
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie wzoru dokumentu licencji syndyka oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za wydanie dokumentu licencji syndyka (Dz.U. z 2008r., Nr 37, poz. 208)
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka (Dz.U. z 2008r., Nr 219, poz. 1405).

AKTUALNA LISTA OSÓB POSIADAJĄCYH LICENCJĘ SYNDYKA (kliknij tutaj)
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2015-08-25 12:49:36 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
2 2015-08-25 12:42:25 Zmiana publikacji Sylwia Dylewska
3 2011-02-22 12:06:35 Zmiana publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 16570 razy Artykuł wyświetlony 16570 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach