BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Lista mediatorów w sprawach karnych

 Kwestie dotyczące postępowania mediacyjnego oraz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.05.2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych – Dz.U. z dn. 25.05.2015r., poz. 716

 

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która:

- zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,

- zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1–7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.05.2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych – Dz.U. z dn. 25.05.2015r., poz. 716,

- posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,

- została wpisana do wykazu.
 

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,

- korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- ukończyła 26 lat,
- zna język polski w mowie i piśmie,

- nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

- daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,

- została wpisana do wykazu. 
 

Osoba, która ubiega się o wpisanie do wykazu mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o wpis do wykazu mediatorów w sprawach karnych,

2. wypełniony kwestionariusz osobowy (kliknij tutaj),

3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

4. odpis dokumentów potwierdzających umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

5. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych  (kliknij tutaj),

6. oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie (kliknij tutaj),

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij tutaj)

8. klauzula informacyjna RODO (klikni tutaj)

9. informację o wskazaniu siedziby przeprowadzania mediacji.


Od wniosku o wpis do wykazu mediatorów w sprawach karnych nalezy uiścić opłatę skarbową w kwocie 10 zł (Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015r. poz. 783) płatną w kasie Urzędu Miasta w Katowicach:
Urząd Miasta Katowice
Wydział Księgowo-Rachunkowy
Referat Kasowy
ul. Pocztowa 5
40-098 Katowice
lub na konto Urzędu Miasta Katowice
nr rachunku bankowego:
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 

 
Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18, pokój 211 lub przesłać na podany wyżej adres.
 
Dodatkowe informacje:
 
Jolanta Paliga  
tel. 32 60 70 206
fax. 32 60 70 115

 
 

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-11-09 14:43:25 Zmiana publikacji Robert Oleś
2 2018-10-17 14:34:12 Zmiana publikacji Jolanta Paliga
3 2018-09-24 14:32:15 Zmiana publikacji Robert Oleś


stronę wyświetlono 29451 razy Artykuł wyświetlony 29451 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach