BIP
Wyszukiwarka

Najczęściej wyszukiwane informacje

500+

Lista mediatorów ds. nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.05.2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich – Dz.U. Nr 56, poz. 591 z 2001r.
 
Postępowanie mediacyjne może prowadzić osoba, która:
- ukończyła 26 lat;
- korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych;
- biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie;
- posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
- posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
- daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
- odbyła szkolenia dla mediatorów.
 
Osoba, która ubiega się o wpisanie na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna przedłożyć następujące dokumenty:

-  wypełniony kwestionariusz osobowy (kliknij tutaj)
-  poświadczony dyplom ukończenia studiów wyższych oraz świadectwa ukończenia szkolenia     mediatorów
-  oryginały pism: referencje( opinii, rekomendacji) które poświadczą przydatność do wykonywania obowiązków mediatora,
-  informacja o wskazaniu siedziby przeprowadzania mediacji ( proszę wskazać adres, warunki lokalowe), uwaga: siedziba musi odpowiadać pożądanym standardom do wykonywania czynności mediacyjnych, gdyż nieodpowiednie warunki lokalowe nie pozwolą na zaakceptowanie starań o wpis na   listę mediatorów.
-  podpisane załączone oświadczenie  (kliknij tutaj)
-  zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może zostać :
a)      czynny zawodowo:
- sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw;
- adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor    i aplikant notarialny;
- komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii;
- funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej;
- pracownik placówki opiekuńczo –wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno –wychowawczego;
- pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz
b) Ławnik sądowy podczas trwania kadencji, społeczny kurator sądowy.
 
Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Francuskiej 38, pokój 0.024 lub przesłać na podany wyżej adres.
 
Dodatkowe informacje:
 
Klaudia Ucinyk,
tel. 32 60 – 70 - 686
fax. 32 60 – 70 - 204

Historia zmian artykułu

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-09-25 14:15:27 Zmiana publikacji Klaudia Ucinyk
2 2017-01-17 09:32:23 Zmiana publikacji Klaudia Ucinyk
3 2016-05-31 14:52:29 Zmiana publikacji Klaudia Ucinyk


stronę wyświetlono 16804 razy Artykuł wyświetlony 16804 razy     drukuj stronę Drukuj stronę
www.bip.gov.pl Sąd Okręgowy w Katowicach